بازيکنان برتر

شرايط عمومي

- تورنمنت در 17 آگوست 2015، ساعت 3 بعد ازظهر، زمان سرور [GMT +2] شروع مي شود
- هزينه ورود - 20 الماس
- مدت زمان: 3 هفته و نيم
- فقط اکانتهايي که بيش از 500 ارزش خالص امتياز دارند و حداقل يک هفته قبل از شروع مسابقات ثبت نام کرده اند براي شرکت واجد شرايط هستند؛ کارکنان امپراطوران آنلاين مجاز به شرکت نيستند
- همه الماسهاي خريداري شده باقيمانده پس از پايان مسابقات مي توانند به يکي ديگر از اکانتهاي نسخه 6 شما منتقل شوند.

قوانين بازي

- سرعت قلمرو مگا بليتز ضربدر 10 است، به غير از ماموريتها که حداقل مدت زمان آنها با سرعت ضربدر 4 مي باشد
- همه بازيکنان روي نقشه سراسري به ميزان مساوي جمعيت دارند
- در 4 روز اول مسابقات حمله بين بازيکنان ممنوع است
- بعد از اين 4 روز، بازيکنان در اتحادهايي که 30 عضو دارند بطور خودکار گروهبندي خواهند شد. اين موضوع به مدت 1 ساعت بين ساعت 2 تا 3 بعد ازظهر (زمان سرور) در 21 آگوست اتفاق مي افتد. در طول اين 1 ساعت دسترسي بازيکنان به اکانتهايشان موقتا امکانپذير نخواهد بود.
- همه اتحادها داراي ارزش خالص امتياز مساوي خواهند بود.
- بازيکناني که هنگام گروهبندي در اتحاد کمتر از 1000 امتياز دارند نمي توانند در هيچ اتحادي مشارکت داشته باشند و همچنين اجازه ورود به مسابقات را ندارند. بازيکناني که بيش از 1000 امتياز دارند براي تکميل تشکيل يک اتحاد، از تعداد بازيکنان که مضربي از 30 هستند انتخاب خواهند شد. بازيکناني با حداقل ارزش خالص امتياز خارج از تعداد بازيکنان که ضريبي از 30 هستند از شرکت در مسابقه محروم مي شوند.
بطور مثال: بعد از اين 4 روز، 3017 بازيکن با بيش از 1000 امتياز باقي مي مانند. ابتدا 3000 بازيکن در 100 اتحاد گروهبندي مي شوند و 17 بازيکن باقيمانده با حداقل امتياز حذف مي شوند.
- نقشه سراسري براي تمام تيمها با 36 کاخ اتحاد واقع در آن به اشتراک گذاشته مي شود.
- خودآموز وجود ندارد
- حالت استراحت وجود ندارد
- امنيت تعطيلاتي وجود ندارد
- کاروانسرا وجود ندارد
- قلعه تاريک وجود ندارد
- تبادل هدايا از طريق فيسبوک امکانپذير نيست
- پيمان عدم خشونت و روابط اتحاد غير فعال مي باشد
- بازيکنان نمي توانند اتحاد خود را ترک کنند
- رهبران و افسران اول نمي توانند اعضاي اتحاد را دعوت يا اخراج کنند
- يک بازيکن با بالاترين ارزش خالص امتياز در اتحادي که بطور خودکار ايجاد شده به مقام رهبري منصوب مي شود.

نفوذ و کاخهاي اتحاد

- کاخها، منطقه نفوذ خود را از طريق ساخت و ساز معبد بزرگ و گسترش دامنه نفوذ آن توسعه مي دهند. با اين حال، نفوذ آنها به عنوان درصدي از منطقه نقشه حفظ شده به حساب نمي آيد، اما به عنوان تجمع نفوذ به جاي امتياز در نظر گرفته مي شود.
- 1 اکانت / منطقه انحصاري / پايتخت داخل منطقه نفوذ يک کاخ اتحاد = ا امتياز نفوذ.
- امتيازات نفوذ در طول زمان انباشته مي شوند و هر يک ساعت يکبار جايزه داده مي شوند
- اگر اتحادي کنترل خود روي يکي از کاخهاي اتحادش را از دست بدهد، هنوز مي تواند امتياز نفوذي که تا کنون انباشته کرده را حفظ کند.
مثال: اگر هنگام شمارش، اتحاد ايکس 4 کاخ داشته باشد و داخل منطقه نفوذ يکي از آنها 30 بازيکن وجود داشته در حاليکه در منطقه باقيمانده - 10 بازيکن باشد، به اتحاد ايکس 60 امتياز نفوذ جايزه داده خواهد شد. اگر 1 ساعت بعد در طول شمارش بعدي، اتحاد کاخهاي خود را که روي 10 بازيکن نفوذ داشته را از دست بدهد، آن فقط 30 امتياز نفوذ بدست مي آورد و امتيازاتي که تا کنون بدست آورده پاک نخواهند شد.
- اگر اکانتي داخل منطقه نفوذ دو کاخ بيفتد، آن به کاخي که سطح معبد بزرگ بالاتري دارد امتياز نفوذ اعطا خواهد کرد. اگر هر دو کاخ داراي سطح معبد بزرگ يکساني باشند، اکانت به نزديکترين کاخ امتياز نفوذ مي دهد.
- مبارزه براي نفوذ در سراسر نقشه سراسري و طيف وسيعي از نفوذ کاخها صورت مي گيرد، تقسيم نفوذ و شمارش امتياز نفوذ براي همه 36 کاخ ضبط مي شود.پيروزي

- مسابقه در 10 سپتامبر 2015 پايان مي پذيرد. اتحادي که بيشترين امتياز نفوذ را دارد قهرمان خواهد شد. اتحادهاي مقام دوم و سوم بر اساس امتياز نفوذ متعاقبا مدالهاي نقره و برنز دريافت خواهند کرد.
- اگر دو اتحاد در مقام اول وجود داشته باشند که داراي امتيازات يکساني هستند، اتحادي که زودتر امتياز را انباشته کرده قهرمان مي شود.
- اگر دو اتحاد در مقام دوم وجود داشته باشند که داراي امتيازات يکساني هستند، اتحادي که زودتر امتياز را انباشته کرده مدال نقره را مي گيرد.
- مسابقات ممکن است در حالتي که برخي از تيم ها موفق شوند مقدار مشخصي از امتياز نفوذ را بدست آورند زودتر از موعد مقرر به پايان برسد. مقدار امتيازات مورد نياز پس از گروهبندي اتحادها اعلام مي شود.
- اگر کمتر از 3 تيم امتياز نفوذ انباشته شده داشته باشند، اتحادهاي مقام دوم و سوم بر اساس ميزان ارزش خالص امتياز تعيين خواهند شد.
- اگر کمتر از 10 تيم امتياز نفوذ انباشته شده داشته باشند، 10 اتحاد برتر باقيمانده بر اساس ميزان ارزش خالص امتياز اتحاد تعيين خواهند شد.


جوايز

- اتحاد قهرمان 30000 الماس دريافت خواهد کرد که بين اعضايش تقسيم مي شوند.
- جوايز براي 10 اتحاد برتر باقيمانده: مقام دوم - 15000 الماس، مقام سوم - 9000 الماس، مقام چهارم - 8100 الماس، مقام پنجم - 6900 الماس، مقام ششم - 5700 الماس، مقام هفتم - 4500 الماس، مقام هشتم - 3900 الماس، مقام نهم - 3600 الماس، مقام دهم - 3300 الماس .
* همه الماسها بصورت کوپن داده خواهند شد.

مدالها

- بازيکنان اتحاد قهرمان بطور دائم توسط مدال "قهرمان تسخير کاخ" در رتبه بندي و در پروفايلهايشان شناخته خواهند شد.
-بازيکنان اتحادهاي مقام دوم و سوم بطور دائمي توسط مدال نقره و برنز در رتبه بندي و در پروفايلهايشان شناخته خواهند شد.
- بازيکنان اتحادي که برنده بيشترين تعداد جنگهاي اتحاد بوده اند مدالهاي "برنده جايزه ويژه در تسخير کاخ" را در رتبه بندي و در پروفايلهايشان خواهند داشت.