بازيکنان برتر

Crux

پيشرفتها
Crux flag
آمار
  • 0
  • 1 628
  • 8 933 322
  • 49 897
  • 15
  • 0
آمار
جنگ ها
فعلي: 0
برنده شده: 0
شکست خورده: 0
آمار
1 #13146323 2 630 340 13 39 114 5 38 537 906 217
2 rumi 1 150 854 13 12 678 0 578 2 090 122
3 STICHETO 793 778 15 6 852 0 1 664 2 326 506
4 malkata83 405 063 8 6 69 0 5 053 296 459
5 MX_Char 397 081 10 26 249 1 11 957 563 497
6 Tymitunie 393 558 8 9 87 1 3 046 81 049
7 Saint_Michelle 375 778 6 14 111 5 4 843 331 483
8 irenicus23 270 985 17 18 146 1 7 495 178 662
9 #12674833 256 123 14 15 153 13 7 391 220 711
10 #14808412 223 690 6 9 21 0 314 57 871
11 mykefranco1 218 413 5 38 212 2 5 384 165 732
12 #14625709 209 888 5 5 286 1 7 435 415 848
13 turkmenbeyi.27 193 409 6 22 131 4 5 230 289 076
14 CrnaMarija 187 165 7 29 160 0 5 437 309 042
15 ceneo 177 286 7 11 23 0 11 11 593
16 #14661607 176 234 11 43 60 1 4 553 133 354
17 SALA-HA-DIM 136 461 5 36 132 0 9 255 149 765
18 #8945273 128 653 12 20 105 4 1 073 101 256
19 mido_love_20088 106 491 3 70 54 1 693 27 884
20 AnaVerde 104 451 8 39 27 0 973 35 121
21 #14302115 97 969 6 4 48 0 53 18 330
22 #15123052 76 503 6 41 131 4 2 793 75 799
23 _estergon 71 349 8 43 85 1 3 715 98 255
24 #14746077 41 058 3 0 2 0 1 720
25 beguta23 40 089 4 1 18 2 5 7 734
26 CappyBG 30 708 2 14 18 0 0 5 250
27 canbruno 18 933 4 2 11 0 3 4 092
28 #15142547 12 679 2 27 75 1 26 19 712
29 #14389566 4 417 4 14 10 0 271 6 806
30 0Ahmed_ELMasry 3 902 0 34 16 0 0 3 685