بازيکنان برتر

بهترين ها در فصل 1

ثروت قهرمانان

بازيکنان تيم برنده در تسخير کاخ، 30000 الماس را به اشتراک خواهند گذاشت - يک جايزه براي تلاشهاي با ارزش آنها.

ثروت قهرمانان

بهترين ها در فصل 1

بازيکنان 10 تيم برتر در تسخير کاخ، 60000 الماس را به اشتراک خواهند گذاشت - يک جايزه براي تلاشهاي با ارزش آنها.

جايزه ويژه

قهرمان
فصل 1

بازيکنان تيم برنده افتخار داشتن بالاترين مقام را خواهند داشت - يک مدال طلا از تسخير کاخ. اين مدال در رتبه بنديهاي بازيکنان و پروفايلهايشان قابل مشاهده خواهد بود.

medal_desk_short_finalist_title

برنده مدال نقره

يک مدال براي بازيکناني که برنده مقام دوم در تسخير کاخ مي باشند. اين مدال در رتبه بنديهاي بازيکنان و پروفايلهايشان قابل مشاهده خواهد بود.

جايزه ويژه

برنده مدال برنز

يک مدال براي بازيکناني که برنده مقام سوم در تسخير کاخ مي باشند. اين مدال در رتبه بنديهاي بازيکنان و پروفايلهايشان قابل مشاهده خواهد بود.

medal_desk_short_finalist_title

جايزه ويژه

بازيکنان اتحاد داراي برنده جايزه ويژه، همچنين مدالهايي که در پروفايلشان در همه قلمروها نمايش داده شده را خواهند داشت.