بازيکنان برتر

برنده

اتحاد Puppis اتحادي بود که قلمرو فتح را زودتر از موعد مقرر به پايان رسانيد، بدون شک اين اتحاد تنها نيروي غالب در سراسر مسابقات بود. با اين وجود Puppis نزديک به يک هفته قبل از پايان تاريخ رقابت ها 250000 امتياز نفوذ جمع آوري کرد. Centaurus و Capricorn متعاقبا مدالهاي نقره و برنز را دريافت کردند.
جايزه ويژه مسابقات به اتحاد Cygnus اهدا مي شود با 18 جنگ برنده و 1 باخت.
قدرت و افتخار ازان همه شما رزمندگان شجاع که در اين مسابقه نخبه شرکت کرديد! نام شما در ذهنها حک خواهد شد!

09-10-2015

امپراطوران آنلاين: رويدادهايي که در راهند قسمت. 6

پخش زنده از طرف ستاد امپراطوران آنلاين

08-28-2015

امپراطوران آنلاين: رويدادهايي که در راهند قسمت. 5

زنده از طرف ستاد امپراطوران آنلاين

08-21-2015

امپراطوران آنلاين: رويدادهايي که در راهند! قسمت.4

زنده از طرف ستاد امپراطوران آنلاين

07-31-2015

امپراطوران آنلاين: رويدادهايي که در راهند

زنده از ستاد امپراطوران آنلاين